POLITIKA PRIVATNOSTI – „I-TAXI NAVIGATOR“ Zrenjanin

OPŠTI USLOVI KORIŠĆENJA

Svrha obaveštavanja

„I-Taxi navigator“ d.o.o.iz Zrenjanina (u daljem tekstu: I-Taxi) će pružati uslugu naručivanja tadži prevoza preko aplikacije I-Taxi (u daljem tekstu: Servis) svim korisnicima aplikacije (U daljem tekstu: Korisnik/ci).
Aplikacija je samo za legitimnu individualnu upotrebu.
Obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam omogućili korišćenje svih prednosti upotrebe I-Taxi aplikacije za korisnike i I-Taxi veb sajta.
Svrha ovog obaveštenja je da Vas upozna sa načinom na koji I-Taxi koristi Vaše lične podatke. Ono daje informacije o tome kako prikupljamo, koristimo, skladištimo i na drugi način obrađujemo lične podatke, a sve u cilju da Vam omogućimo da koristite I-Taxi aplikaciju i I-Taxi veb sajta.
Ovo obaveštenje se izdaje u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti (ZZPL).
I-Taxi podržava prava koja GDPR i ZZPL omogućavaju. Mi verujemo da imate pravo da u potpunosti kontrolišete svoje podatke, bez obzira na svoju fizičku lokaciju.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, kao što su lično ime, godište, fotografija ili lokacija. Podaci koji su anonimizovani se ne smatraju ličnim podacima.
Obrada je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima (npr. prikupljanje, skladištenje, upotreba, umnožavanje, objavljivanje, brisanje ili uništavanje).
Korisnik prihvatanjem ovih uslova potvrđuje da je upoznat i saglasan da “I-Taxi” može prikupljati, obrađivati i prosleđivati lične podatke Korisnika u svrhu aktivacije i korišćenja Servisa.


O nama
U ovom obaveštenju, ,”I-Taxi’’, ‘’mi’’ i ”naši’’ upućuje na “I-Taxi Navigator” d.o.o., sa sedištem u ul. Železnička 84, Zrenjanin, Srbija.
I-Taxi je u određenim slučajevima rukovalac u obradi Vaših ličnih podataka; u određenim slučajevima zajednički rukovalac sa I-Taxi pružaocima usluga i trgovcima; u određenim slučajevima je obrađivač Vaših ličnih podataka, dok je u određenim slučajevima samo primalac Vaših ličnih podataka. Ovo će biti detaljnije pojašnjeno u nastavku.
Pitanja, pritužbe, zahteve za ostvarivanje Vaših prava i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti i zaštite podataka o ličnosti kod I-Taxi možete dobiti na sledeću e-mail adresu: office@i-tadži.rs.
Odredili smo lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO), koje je odgovorno za to da I-Taxi obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa važećim propisima. Sonja Stojanović je naše lice za zaštitu podataka o ličnosti i njena e-mail adresa je: sonja.stojanovic@i-tadži.rs.


Podaci o ličnosti koje prikupljamo
Podaci o ličnosti koje nam Vi dajete:


Registracija
Kada se registrujete na I-Taxi aplikaciju prikupljamo podatke o Vama, uključujući, ali ne ograničavajući se na Vaše ime, e-mail adresu, broj Vašeg mobilnog telefona, podatke o Vašem vozilu (za pružaoce usluga). Takođe, I-Taxi aplikacija može da prikupi i Vašu fotografiju.
Vaše lične podatke obrađujemo za potrebe registrovanja, kako bismo Vam pružili sve pogodnosti koje su predviđene za naše korisnike usluga i obavestili Vas o našim uslugama i drugim pogodnostima ili mogućnostima koje Vam pruža I-Taxi aplikacija.
KorišćenjeI-Taxi usluga pomoću aplikacije
Servis je namenjen korisnicima koji poseduju mobilne telefone sa Android platformom (od 5.0 verzije) kao i mobilne telephone sa IOS platformom (od verzije 3.0).
Da bi Korisnik pristupio Servisu mora da ima aktivnu internet konekciju (prenos podataka iliNji-Fi).
I-Taxi ne snosi odgovornost ukoliko internet saobraćaj nije aktivan na mobilnom uređaju.Internet saobraćaj podrazumeva kontinuirani protok saobraćaja podataka koji je potreban za aktivno korišćenje Servisa.
Korisnik može primati nove verzije Aplikacije automatski, ukoliko Korisnik podesi svoj uređaj za automatski prijem novih verzija Aplikacije.
Prihvatanje ovih Uslova korišćenja je preduslov za registraciju Korisnika.
Preuzimanje, registracija i korišćenje aplikacije je besplatno i nezavisno od bilo kakve kupovine i prometa dobara i usluga.
I-Taxi zadržava pravo da zbog otklanjanja kvarova, održavanja i izgradnje ili preopterećenja korišćenja Servisa privremeno delimično ili potpuno obustavi ili smanji kvalitet korišćenja Servisa.
I-Taxi može kontaktirati Korisnika u vezi sa aktivacijom, registracijom Servisa i pružanja informacija o Servisu;
Kada koristite I-Taxi usluge preko I-Taxi aplikacije moramo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam pružili najbolju moguću uslugu i iskustvo. Ti lični podaci uključuju lične identifikacione informacije podatke, kontakt podatke, podatke o lokaciji, podatke o vozilu i druge podatke o vozilu (za pružaoce usluga) i ocene Korisnika usluga/pružalaca usluga.
Mi smo rukovalac u obradi ličnih podataka kada pružaoci usluga koriste I-Taxi aplikaciju za vozače, ali smo i zajednički rukovaoci u obradi ličnih podataka sa pružaocima usluga kada Korisnici usluga koriste I-Taxi uslugu.


Video nadzor
Na nekim od vozila pružalaca usluga ugrađene su kamere. Kamera pokriva područje unutar i izvan vozila, a svrha snimanja je sigurnost korisnika i pružaoca usluge; zaštita vozila od krađe i vandalskog ponašanja; te zaštita Korisnika usluga i vozila u slučaju nezgode.
Dok su pružaoci usluga u ovom slučaju rukovaoci u obradi ličnih podataka, I-Taxi je samo primalac podataka.Više informacija o kamerama i kako se koriste se nalaze u vozilima.


Informacije o Vašim transakcijama
Prikupljamo podatke o transakcijama koje obavljate preko I-Taxi aplikacije za korisnike, uključujući vreme Vaše transakcije, naknadu za korišćenje aplikacije, te GPS podatke. Ovi podaci su Vam dostupni u svakom trenutku budući da imate pravo pristupa tim podacima.


Podaci o platnoj kartici
Možete platiti naše usluge I-Taxi Aplikacijom obradom transakcije pomoću platne kartice ili IPS NBS sistema (instant plaćanja). Podatke o platnim karticama korisnici direktno šalju nekom od platnih servisa koji su PCI/DSS usklađeni, a preko I-TaxiI Aplikacije koja je angažovala taj servis. Dakle, I-TAXI ne obrađuje niti skladišti podatke o kartici.


Lični podaci koje dobijamo od trećih strana
Sa vremena na vreme I-Taxi može da dobije lične podatke od trećih strana. To se može dogoditi ukoliko ste zaposleni u pravnomsubjektu koje koristi I-Taxi uslugu tadži prevoza i prijavljuje Vas za korišćenje I-Taxi usluge.


Šta se događa ako nam ne date svoje podatke?
Vaši podaci su nam neophodni kako bismo Vas identifikovali i znali da ste to Vi, a ne neko drugi i kako bi sprečili moguće zloupotrebe.
Ukoliko nam ne dostavite Vaše podatke, ne možemo Vam omogućiti korišćenje I-Taxi aplikacije.


Svrha obrade i pravni osnov za obradu
Generalno, mi obrađujemo Vaše lične podatke samo ako je ta obrada neophodna kako bismo ostvarili legitimni poslovni interes ili ukoliko je ta obrada potrebna za zaključenje i izvršavanje ugovora sa Vama ili našim korporativnim klijentom.
Možemo da obrađujemo Vaše lične podatke i ukoliko to od nas zakon zahteva.
Takođe, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke i ukoliko je obrada neophodna u cilju zaštite Vaših životnih interesa. Ukoliko obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu naših pravnih obaveza ili u cilju zaštite Vaših životnih interesa, obavestićemo Vas o tome.
Koristimo samo one lične podatke koji su neophodni za tačno određenu svrhu i uvek se trudimo da ograničimo obradu ličnih podataka u odnosu na ono što je neophodno za tu svrhu. Svrha obrade Vaših ličnih podataka je registracija na I-Taxi aplikaciju i korišćenje svih njenih pogodnosti.
Pored ovoga, možemo da obrađujemo Vaše lične podatke kako bismo Vam poslali nenjsletter sa informacijama o posebnim ponudama I-Taxi. Kada šaljemo nenjsletter, mi ćemo to učiniti ili na osnovu Vašeg pristanka ili oslanjajući se na naš legitimni interes.


Legitimni interes rukovaoca
U cilju ostvarenja naše poslovne svrhe, obrađujemo Vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. To radimo isključivo ukoliko Vaš interes ili Vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Naš legitimni interes koristimo u svrhu ostvarivanja sledećih funkcija:
Održavanje Vašeg korisničkog naloga i odgovaranje na Vaše zahteve i moguće pritužbe;
Promovisanje i plasiranje naših proizvoda i usluga;
Zaštite prava, imovine ili bezbednosti I-Taxi pružaoca usluge ili drugih lica;
Zaštite našeg poslovanja i pružanja podrške našim pružaocima i korisnicima usluga, partnerima i kolegama;
Identifikovanja i sprečavanja prevara i drugih nezakonitih radnji;
Testiranja i razvijanja novih usluga i proizvoda ili poboljšanja i unapređivanja postojećih.
U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu Vaših ličnih podataka zasnovanu na našem legitimnom interesu tako što ćete poslati e-mail na adresu: office@i-tadži.rs.


Primaoci podataka o ličnosti
Vaši lični podaci se dele interno u okviru I-Taxi-ja, tokom procesa održavanja I-Taxi Aplikacije. Takođe, možemo da delimo Vaše lične podatke sa sledećim primaocima:
Podizvođačima, spoljnim konsultantima, advokatima, knjigovođama, komercijalnim bankama, i ostalim trećim licima, kao što su: Cloud servisi, hosting servisi, infrastruktura i support; Chatbot; Pružaoci usluga oglašavanja i marketinških usluga;
Novoosnovanom entitetu ili entitetu sticaocu vlasništva nad I-Taxi, ukoliko je I-Taxi uključen u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu;
Bilo kojem drugom primaocu, ukoliko smo u obavezi prema zakonu ili na osnovu sudske odluke;
Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke i Vaša prava. I-Taxi ima sa svim primaocima potpisane ugovore o obradi podataka o ličnosti.

Prenos podataka o ličnosti u druge države
Lični podaci mogu se prenositi bez ikakvih zaštitnih mera potrebnih prema trećim zemljama kada se prenose u zemlje koje se nalaze u EU, zemlje potpisnice Konvencije 108 (Srbija) i države za koje je odstrane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite. Npr. šaljemo Vaše lične podatke u Nemačku radi skladištenja.
Ako se lični podaci prenose u državu koja se ne nalazi u EU (Švajcarska i Norveška) ili u državu koja nije potpisnica Konvencije 108 (Srbija) ili u državu za koju je od strane Evropske unije utvrđeno da obezbeđuju primereni nivo zaštite, I-Taxi primenjuje odgovarajuće mere zaštite (npr. potpisane ugovorne klauzule).


Rok čuvanja
I-Taxi čuva Vaše podatke o ličnosti dok koristite I-Taxi aplikaciju i nakon toga tokom određenog vremenskog perioda kako bi se omogućilo bivšim korisnicima da povrate naloge ukoliko odluče da ponovo preuzmu i koriste I-Taxi aplikaciju i analiziraju podatke za sopstveno poslovanje unutar I-Taxi. Za više informacija o tome gde se i koliko dugo čuvaju Vaši lični podaci, kao i za više informacija o Vašim pravima za brisanje i prenosivost podataka, kontaktirajte nas na sledeću e-mail adresu: office@i-taxi.rs


Integritet podataka
Preduzećemo razumne korake kako bismo osigurali da su lični podaci koje obrađujemo pouzdani za upotrebu kojoj su namenjeni, tačni, potpuni i aktuelni.Vi ste odgovorni za tačnost svih ličnih podataka koje nam date.
Uložićemo razumne napore da održimo tačnost i integritet dobijenih ličnih podataka i da ih po potrebi ažuriramo.
Korisnik je obavezan da zaštiti i čuva sigurnim svoje pristupne podatke i da odmah obavesti I-Taxi o svakoj neovlašćenoj upotrebi naloga, odnosno Korisnikovog korisničkog imena i/ili lozinke i/ili drugoj povredi sigurnosti.
Korisnik je isključivo odgovoran za korišćenje lozinke. Ukoliko Korisnik otkrije lozinku ili bilo koju drugu informaciju u vezi svog naloga trećim licima, Korisniku se preporučuje da odmah izmeni lozinku kako ne bi došlo do zloupotrebe korisničkog naloga za koji Servis ne snosi odgovornost.
Korisniku je posebno zabranjeno:
Da izabere ili koristi identitet ili lozinku trećih osoba sa namerom da se predstavi kao ta osoba,
Da naručuje vozila na lažne adrese,
Korisnik je odgovoran da sadržaj u Aplikaciji nije uvredljiv, da ne podstrekava druge na vršenje krivičnih dela, ohrabruje i/ili podržava diskriminaciju ili dovođenje u neravnopravan položaj na osnovu rase, boje kože, pola, religije, etničke pripadnosti, nacionalne ili druge pripadnosti,
Da koristi identitet “I-Taxi” po svom sopstvenom nahođenju, koje može biti smatrano kažnjivim ili neprimerenim;
I-Taxi se obavezuje da će poštovati anonimnost i privatnost Korisnika Servisa.
Dokumenti, podaci i informacije koji su objavljeni i dostupni o Korisniku putem Servisa ne smeju se reprodukovati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe.
Svako davanje netačnih i neistinitih podataka od strane korisnika, kao i eventualna zloupotreba od strane korisnika u korišćenju aplikacije, isključuje odgovornost pružaoca usluga naručivanja tadži prevoza preko aplikacije I-Taxi.


Bezbednost ličnih podataka
I-Taxi preduzima odgovarajuće bezbednosne mere u cilju zaštite Vaših ličnih podataka od pristupa i uvida koji nisu odobreni primenom ovog Obaveštenja.
Sprovodimo odgovarajuće fizičke, proceduralne, tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo dostigli odgovarajući nivo zaštite Vaših ličnih podataka koje obrađujemo. I-Taxi primenjuje najbolje industrijske standarde u zaštiti podataka. Zaštita se odnosi na gubitak, korišćenje protivno svrsi, neovlašćeni pristup i uvid, menjanje i uništenje tih ličnih podataka.
Ipak, nijedna mera bezbednosti ne može da garantuje da će lični podaci biti 100% zaštićeni, ali
I-Taxi u svakom momentu svojim kontrolisanim procesima i uz visoku odgovornost stalno unapređuje sve mere bezbednosti u cilju zaštite Vaših ličnih podataka.
Podaci maloletnih lica se ne prikupljaju, osim u slučaju da maloletno lice koje je navršilo 15 godina samostalno da pristanak za obradu podataka o svojoj ličnosti u korišćenju usluga informacionog društva, što svako maloletno lice sa navršenih 15 godina života, može uraditi na osnovu odredbe člana 16 zakona o zaštiti podataka o ličnosti. U slučaju da roditelj ili staratelj veruje da je njegovo / njeno dete pružilo informacije I-Taxi-ju i želi da ti podaci budu uklonjeni ili ispravljeni, molimo Vas da kontaktirate I-Taxi na sledeću e-mail adresu: office@i-tadži.rs.


Vaša prava
Možete da koristite određena prava prema I-Taxi-ju u odnosu na lične podatke koje obrađujemo o Vama. U svakom trenutku možete da podnesete zahtev za ostvarivanje tih prava.
Imate sledeća prava:
Informisanje: pravo da budete informisani o tome na koji način obrađujemo Vaše lične podatke (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja o privatnosti);
Pristup: pravo da zahtevate od nas pristup svim Vašim ličnim podacima koje obrađujemo. Ukoliko zahtev dostavite elektronskim putem, informacije se dostavljaju u uobičajeno korišćenom elektronskom obliku, osim ako zahtevate drugačije dostavljanje;
Ispravka/dopuna: pravo da tražite da se netačni ili nepotpuni lični podaci o Vama isprave bez odlaganja. Molimo Vas da nas obavestite ukoliko promenite te lične podatke ili ukoliko saznate da su bilo koji lični podaci koje držimo netačni ili nepotpuni;
Brisanje: pravo da zahtevate da se obrišu Vaši lični podaci bez odlaganja (uz poštovanje ograničenja koja su postavljena zakonom);
Ograničenje: pravo da tražite ograničenje obrade Vaših ličnih podataka u određenim situacijama;
Prigovor: pravo da izjavite prigovor na specifične obrade ličnih podataka. Ovo uključuje direktno oglašavanje, obradu u svrhe naučnog ili istorijskog istraživanja ili u statističke svrhe;
Prenosivost: pravo da zahtevate od nas da ove podatke prenesemo drugom pravnom subjektu, ako je obrada zasnovana na pristanku ili na osnovu ugovora i obrada se vrši automatizovanim putem.
Vaša prava možete da ostvarite bez ikakvih dodatnih troškova slanjem na sledeću e-mail adresu: office@i-tadži.rs. Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo Vas posebno obavestiti. Ako je iz nekog razloga pristup ostvarivanju Vaših prava odbijen, I-Taxi će pružiti objašnjenje zašto je do toga došlo.
Ukoliko smatrate da Vam je neko od prethodno navedenih prava uskraćeno ili smatrate da na neki način obrađujemo Vaše lične podatke protivno zakonu, molimo Vas da nam se obratite na sledeću e-mail adresu: office@i-tadži.rs. U svakom trenutku možete da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.


Saglasnost i povlačenje saglasnosti
U svakom trenutku možete povući saglasnost za obradu Vaših ličnih podataka koju ste nam dali. Mi ćemo odmah reagovati i zaustaviti obradu tih ličnih podataka.Ovo pravo je besplatno. Zahtev za povlačenje svoje saglasnosti možete nam poslati na sledeću e-mail adresu: office@i-tadži.rs.
Povlačenje saglasnosti dovodi do prestanka prava da se bude korisnik aplikacije.


Datum izdavanja Obaveštenja o privatnosti
Ovo obaveštenje o privatnosti je izdato 21.avgusta 2020. godine.


Izmene i dopune
I-Taxi će u slučaju izmene Uslova korišćenja Servisa obavestiti Korisnike, pri čemu Korisnici preuzimaju obavezu da se informišu sa izmenama Uslova.
U slučaju izmena Uslova korišćenja Servisa smatraće se da su Korisnici nastavljanjem korišćenja Servisa upoznati i saglasni sa izmenama Uslova korišćenja Servisa.
Korisnik može deaktivirati Aplikaciju u svakom trenutku.