Основни подаци

1. Основни подаци

Пун назив фирме:

„I-TAXI NAVIGATOR“ доо за пружање услуга такси превоза

Краћи назив фирме:

„I-TAXI NAVIGATOR“ д.о.о.

Матични број:

08821810

(ПИБ):

103534851

Шифра делатности:

4932

Број ПЕПДВ потврде:

190145252

Седиште:

Зрењанин

Адреса:

Железничка,84

Законски заступник:

Драган Видаковић, власник

Соња Стојановић, директор

Број телефона:

023/511-580, 023/566-566, 023/588-588

e-mail:

office@i-taxi.rs

Интернет презентација:

www.i-taxi.rs

Текући рачуни код банака:

„BANCA INTESA“ а.д. Београд: 160-133975-22

„UNICREDIT Bank“ а.д. Београд: 170-30039518000-40